Idézet a H-Union Szövetség Alapszabályából:

A Szövetség célja, hogy segítse az ország Európai Unióhoz történő felzárkózását, integrálja és információval lássa el a civil és a gazdasági szféra szereplőit.

Folyamatosan figyelemmel kísérje Magyarország és az Európai Unió pályázatait, ezekről tájékoztatást, tanácsadást és szakmai támogatást nyújtson.

Célja olyan típusú humánerőforrás fejlesztés, melynek keretében olyan tovább- és átképző tréningek valósulhatnak meg, melyek államilag nem finanszírozottak, és/vagy kívül esnek az iskolarendszer határain. Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a pályázatok sikeres megírásához szükséges tudás átadására, oktatások, képzések keretében kívánjuk ezen tevékenységet megvalósítani.

Gyakorlati közreműködésével részt vállaljon az információs társadalom fejlesztésében, lehetőséget nyújtson a számítástechnika és az Internet nyújtotta lehetőségek kiaknázásában.

Célunk, hogy szerepet vállaljunk a kis és középvállalkozások hálózatos együttműködésének kialakításában, tevékenységük összehangolásában, koordinálásában, versenyképességük és piaci részesedésük növekedése érdekében.

Szerepet vállaljon az Uniós egyezmények betartásában, mind szellemi, mind anyagi eszközeivel segítse a kistérségek felzárkózását. Kiemelt figyelmet fordítunk a határon túli magyarság érdekeinek képviseletére, szokásainak, hagyományainak, kulturális örökségének megtartására.

A területfejlesztés, mint kiemelt fontosságú társadalmi tevékenység szereplői közötti információáramlás elősegítése, illetve hatékonyabbá tétele. Az ország eddig mind társadalmi, mind természeti szempontok szerint feltáratlannak ítélhető, illetve kevéssé ismert, de turisztikai értékkel rendelkező területeinek felkutatása.

A turizmus, az ökoturizmus, a lovas turizmus és a gyógyturizmus népszerűsítése hazánkban és határainkon kívül; falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és kulturális örökségének védelme és megőrzése.

Célja, hogy megkülönböztetett figyelmet fordítson a környezetvédelmi alapokra helyezett ipar és mezőgazdaság kialakulására.

Célja, hogy tevékenységével részt vállaljon a közösségi pénzeszközök hatékony, igazságos és jogszabályok szerinti elosztásában, segítse és koordinálja a közbeszerzési eljárások Uniós előírások szerinti lebonyolítását.

A Szövetség célja továbbá a tagok által megvalósított programok színvonalának emelése, továbbfejlesztése, koordinálása, mely a végzett tevékenység összehangolásával, megfelelő kooperációval, a tagok egymás közötti rendszeres tapasztalatcseréjével segíti e célok elérését. Fontos feladata a Szövetség tagjainak közös érdekvédelme, érdekegyeztetése, civil társadalom erősítése.

Törekszik a helyi önkormányzatokkal, kamarákkal közös platform kialakítására, a non profit szektor támogatására, regionális gondolatok kialakítására, a Szövetség hazai és nemzetközi elismertetésére.

Célunk, a megújuló energiahordozó-felhasználás növelése, a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése; növelni a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamosenergia szerepét az összenergia felhasználáson belül. Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani mind a lakossági mind a közületi épületenergetikai fejlesztések bevezetésére.

A társadalom és a környezet harmonikus viszonyának bemutatásán keresztül tudatos fogyasztói magatartásmintákat szeretnénk megszilárdítani, nem csupán elméleti oktatás keretében, hanem konkrét, fizikailag is megvalósuló projektek által. Ezen belül kiemelt célterületként kezeljük az anyagtakarékosság, a hulladék megelőzés, illetve szelektív hulladékgyűjtés igényének kialakítását. Az energia- és víztakarékosság módszereinek és lehetőségeinek megismertetésével egyaránt szeretnénk környezettudatos fogyasztói viselkedésekre átnevelni a felnőtt korosztályt, és ezen magatartásmintákat interiorizálni a felnövekvő új generációkban.

Ennek érdekében feladatként tűzzük ki, hogy a társadalom minél szélesebb körében tudatosuljon a fenntarthatóság mint értékrend, ismertté váljanak a fenntartható alternatívák használatának módjai és a fogyasztás környezeti hatásai, valamint javuljon a különböző fenntartható fogyasztási alternatívák ismertsége, elérhetősége és használata. Célunk olyan programok megvalósítása, melyek a célközönség számára lehetőségeket teremtenek tájékozódásra, tanulásra, képességfejlesztésre mindennapi életvitelük során.

A gazdasági növekedés forrásai között az egyik legjelentősebb tényező az innováció. Ennek érdekében támogatjuk mind a magánszemélyek, mind a vállalkozások, az oktatási intézmények innovatív tevékenységét, kutatás-fejlesztésen alapuló új termékek, szolgáltatások, technológiák kialakítását, létrehozását.

Célunk a stabil foglalkoztatási helyzet kialakítása, a munkájukat vesztett emberek újbóli elhelyezésének támogatása, az álláskeresési idő lerövidítése, mivel ez megakadályozza a munka világával való kapcsolat leépülését, a megszerzett munkatapasztalat, gyakorlat erózióját, az álláskereső kényszerű alkalmazkodását a munkanélküli léthez, illetve esetleges mentális sérülését.

Részt vállalunk olyan turisztikai szolgáltatások kialakításában és attrakciók fejlesztésében melyek által a turisták igényei magasabb színvonalon és a meglévőnél szélesebb spektrumban elégíthetőek ki. Ezáltal kívánjuk növelni a vállalkozások jövedelmezőségét, az adott térség vonzerejét, és mérsékelhetjük a turizmus időbeli koncentráltságát. Fontos célunk, hogy segítsük a vállalkozásokat abban, hogy a meglévő, sok esetben természetesen adott turisztikai attrakciókra nagyobb figyelmet fordítsanak, és ezekhez kapcsolódó programokat alakítsanak ki: horgász- és viziturizmus, geocaching, gasztro-kulturális rendezvények, hagyományos és népi konyhaművészet, hagyományőrző tevékenységek, foglalkozások.

A Szövetség célja a magyar mezőgazdaság stabilitásának minden eszközzel történő segítése. A mezőgazdaság, az élelmiszeripar, valamint a kapcsolódó kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek gazdaságunk alappilléreit jelenthetik, mely által nagymértékben csökkenthető az idegen tőkétől való függőségünk. Nemzetgazdasági hatásain túl komoly társadalmi, szociológiai jelentőséggel bír, mivel egy jól szervezett, megfelelően működő agrárium a lakosság széles rétegei számára tud munkát és megélhetést biztosítani, csökkentve az alulképzettségből, korosztályi jellemzőkből fakadó hátrányokat.